Huisregels

Onze huisregels zijn van kracht zodra een gastdier bij ons verblijft.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Pension: de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten en verzorgen van gastdieren.
Eigenaar: de persoon van wie het gastdier is en die met de ondernemer een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan.
Gastdier: het huisdier van de eigenaar, waarvoor een pensionovereenkomst wordt/is gesloten.

Algemeen
– Op de overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing, tenzij ervan in overleg wordt afgeweken.
– De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar gastdier automatisch een akkoord op deze huisregels.
De opdracht wordt geacht correct te zijn uitgevoerd, nadat de uitvoering ervan 10 dagen zijn verstreken, zonder dat de eigenaar tegen de uitvoering bezwaar heeft gemaakt bij het pension.

Overeenkomst
– De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar gastdier in het pension volmacht aan het pension, om gedurende het verblijf van het gastdier in het pension, als een goed pensionhouder te handelen.

Rechten en plichten van het pension
– Het pension is verplicht tot zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier die bij haar verblijft.
Het pension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.
Het pension mag een gastdier de toegang weigeren als deze niet beschikt over de verplicht gestelde inentingen, zoals bepaald bij art. 6.
Het pension is bij teruggave van het gastdier aan de eigenaar verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

Rechten en plichten van de eigenaar
– De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier het bewijs van inenting af te geven.
– De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier voldoende eigen voer mee te geven.
– De eigenaar is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle informatie te verstrekken die nodig zijn voor een verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het pension.
– U
w dier dient te zijn opgenomen in uw eigen WA-verzekering; volgens de wet is de eigenaar van het dier immers te allen tijde aansprakelijk voor de door het dier veroorzaakte schade.

Inentingen en parasieten
– Voor het verblijf in het pension is de jaarlijkse enting verplicht, hiervan moet een bewijs worden afgegeven bij aanvang van het verblijf van het gastdier in het pension.
Uw huisdier dient te zijn ontwormt en vlo-vrij te zijn.

Betalingen
– De eigenaar is gebonden aan de vastgestelde pensionprijs, en dient deze voor het halen van het gastdier te betalen aan de pensionhouder.
Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van de pensionprijs.
Mocht de eigenaar door omstandigheden het gastdier niet tijdig ophalen en betaling in gebreke blijft zal het huisdier na 4 weken ter adoptie afgestaan worden. Mits er anders overeengekomen is tussen de pension houder en de eigenaar van het huisdier.
Wij hebben geen PIN, betaling altijd contant.

Ziekte en/of overlijden van het gastdier
– De eigenaar machtigt het pension om in geval van ziekte van het gastdier, tijdens het verblijf van het gastdier, een dierenarts te bezoeken en die maatregelen te nemen die nodig zijn. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de eigenaar.
Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de eigenaar of bij de door de consument aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de pensionhouder dit niet worden toegerekend.
Indien het gastdier tijdens het verblijf in het pension onverhoopt komt te overlijden kan het pension door een onafhankelijke deskundige sectie laten verrichten. De kosten zijn voor rekening van het pension.
De pensionhouder stelt na het overlijden van het gastdier de eigenaar of diens contactpersoon hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De eigenaar, die zelf over het stoffelijke overschot van het overleden gastdier wil beschikken, kan dit binnen 1 week na de mededeling van het pension op een afgesproken plaats ophalen. Gebeurt dit niet, dan zal het pension het stoffelijke overschot via de destructie laten verwijderen.

Aansprakelijkheid
– Het betreden van ons erf geschied op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schades.
Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan het pension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan schuld, noch volgens de wet of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het pension bij nakoming van de overeenkomst.
Het pension zal de eigenaar in een onvoorziene omstandigheid hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
Het pension is niet aansprakelijk voor de schade die verband houdt met een tekortkoming door het pension bij uitvoering van de overeenkomst tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het pension.
– I
ngeval het pension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de eigenaar lijdt als gevolg van niet nakoming door het pension van haar verplichting uit de overeenkomst blijft de schadevergoeding beperkt tot de overeengekomen pensionprijs met daarbij een maximaal bedrag van 300,- Euro ( zegge driehonderd Euro)